Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.03.2020 17:49:01
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне Акціонерне Товариство "Обухівський Райагротехсервіс"
Код за ЄДРПОУ:  00904575
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

ідентифікаційний код 00904575,

місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н,

м. Обухів, вул. Трипільська, 35

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться «28» квітня 2020 року о 13 годині 00 хвилин

за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Трипільська, 35, актовий зал.

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись з 12 год. 00 хв. по 12 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – «03» березня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24-00 «22» квітня 2020 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» на «28» квітня 2020 року:

1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Лисун Т.М., Цимбаленко О.О., Яроцька С.І.

 

2. Про обрання Голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Ворону О.І., Секретарем зборів Годзенка В.В., затвердити регламент зборів – виступ до 5 хвилин, обговорення – до 3 хвилин.

 

3. Про розгляд та затвердження річного звіту директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу директора Товариства задовільною та затвердити річний звіт директора за 2019 рік (додаток № 1).

 

4. Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної комісії за 2019 рік (додаток № 2).

 

5. Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік (додаток № 3).

 

6. Про розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2019 рік (додаток № 4).

 

7. Про затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році та покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутніх періодів.

 

8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

 

9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, уповноважити директора Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради.

 

10. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

 

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди, уповноважити директора Товариства на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

 

12. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

Уповноважити Голову зборів Ворону О.І. підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

Зобов’язати Директора Товариства Ворону О.І. забезпечити державну реєстрацію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» в новій редакції

 

13. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства, визначивши новим місцезнаходженням Товариства таке: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Калинова, 57.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів, надіславши на адресу Товариства або подати особисто до Товариства письмовий запит із зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в в кімнаті № 02, відповідальна особа – Лисенко Галина Іванівна

Для ознайомлення із зазначеними матеріалами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з матеріалами, пов’язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 044-520-98-40; 04572-5-12-73.

 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Стаття 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Стаття 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції до порядку денного загальних зборів

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої  або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

за 2019 рік (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2019 р.

Попередній 2018 р.

Усього активів 

12 274,2

12 646,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

95,7

108,9

Довгострокові фінансові інвестиції 

0

0

Запаси 

6 518,1

6 827,2

Сумарна дебіторська заборгованість 

4 082,1

4 159,3

Гроші та їх еквіваленти 

44,9

19,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2 022,6

-1 639,0

Власний капітал 

2 042,3

2 425,9

Зареєстрований статутний капітал 

2 000,0

2 000,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

10 231,9

10 220,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

-383,6

-425,9

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

8 000 000

8 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

5

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,04

-0,05

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена    ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на «03» березня 2020 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів): http://00904575.smida.gov.ua.

Станом на «03» березня 2020 року загальна кількість акцій складає 8 000 000 шт, кількість голосуючих акцій – 6 790 430 (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 10.03.2020 р.).

 

 

 

Додаток № 1

Звіт

Виконавчого органу (директора) ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

Про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік

 

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Податкове, валютне та митне законодавство України  може тлумачитись по різному й часто змінюється. Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються Урядом України, а також від змін у податковій, законодавчій та політичній сфері, та інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку Українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

ПрАТ “Обухівський Райагротехсервіс” функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та установчими документами.

Основними напрямками діяльності в період, що звітуємось є: надання в оренду вантажних автомобілів, інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству, що відповідають Статуту товариства.

Середньооблікова чисельність працюючих станом на 31.12.2019 року становить 4 особи.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Товариство здiйснює торгiвлю запасними частинами, сантехнікою, буд.матеріалами та надає в оренду вантажні автомобілі. Сума доходу від реалізації та оренди за 2019 рік становить 393,4 тис.грн., інші  доходи 12,7 тис.грн. Експортні операції Товариством не здійснювались. Галузь знаходиться в досить тяжкому становищі внаслiдок диспаритету цiн на промислову продукцiю та енергоносiї. Основними конкурентами Товариства є інші комерцiйнi структури.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 53,5 тис.грн., інші операційні витрати 481,0 тис.грн.

Товариство виплачує заробітну плату без затримки в повному обсязі. Фонд оплати праці 273,5 тис.грн. Фонд оплати праці за звітний період збільшився відносно попереднього періоду на 17,5 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам товариства відсутня.

Також своєчасно проводяться розрахунки з державою по податках та обов'язкових платежах (комунальні платежі). За 2019 рік підприємство сплатило податки на суму — 230,8 тис.грн.,  а саме:

Податок на додану вартість   - 81,2 тис.грн.

Єдиний соціальний внесок    -  62,7 тис.грн.

Військовий збір                       - 4,1 тис.грн.

Прибутковий податок             - 49,2 тис.грн.

Послуги банку                         - 3,1 тис.грн.

Комунальні послуги                - 30,5 тис.грн.

Підсумки: в 2019 році Товариство отримало збитки в сумі 383,6 тис.грн.  На основі проведеного аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності, ділової активності ПрАТ “Обухівський Райагротехсервіс” можна зробити висновок про те, що за 2019 рік, діяльність Товариства за звітний період була збитковою.

 

 

 

 

Додаток № 2

 

Звіт

Ревізійної комісії ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

Про результати діяльності за 2019 рік

 

Ревізійна комісія в складі :

1. Бузмакова Н.В.            голова ревізійної комісії

2. Аладьіна Ю.О.                член ревізійної комісії

3. Орленко Л.М.                  член ревізійної комісії

 

перевірили витрати за 2019 рік.

На підставі даних фінансової звітності та бухгалтерського обліку здійснено аналіз фінансового стану товариства , який засвідчив наступне:

Аналіз показників фінансового стану Товариства проведено на підставі даних Фінансової звітності. Показники фінансового стану товариства розраховані та становлять наступні значення:

 

Показник

Нормативне значення

31.12.2018

31.12.2019

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25 – 0,50

0,002

0,004

Коефіцієнт загальної ліквідності

> 1,00

1,107

1,070

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії)

> 0,50

0,192

0,166

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

> 1,00, збільшення

0,237

0,200

Коефіцієнт рентабельності активів

> 0,00, збільшення

-0,033

-0,299

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства станом на 31.12.2019 р. становив 0,004, що свідчить про низький рівень покриття поточних зобов’язань за рахунок поточних фінансових інвестицій, грошових коштів та їх еквівалентів.

Коефіцієнт загальної ліквідності Товариства станом на 31.12.2019 р. становив 1,070, що свідчить про достатній рівень покриття поточних зобов’язань за рахунок оборотних (поточних) активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) Товариства станом на 31.12.2019 р. мав значення 0,166, що свідчить про недостатню частку власного капіталу в загальній вартості майна.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом Товариства станом на 31.12.2019 р. мав значення 0,200, що свідчить про високий рівень покриття всіх зобов’язань за рахунок власного капіталу.

Коефіцієнт рентабельності активів Товариства станом на 31.12.2019 р. мав значення від'ємне значення, що свідчить неефективності використання активів.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік в Товаристві у звітному періоді вівся методом подвійного запису господарських операцій, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями).

У Товаристві облік ведуть за журнально-ордерною формою з допомогою комп’ютерної програми 1С-7.7 у відповідності до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом від 30.11.1999р. № 291.

На основі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування.  

Вартість чистих активів Товариства була розрахована у відповідності до Методичних рекомендацій щодовизначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Комісії від 17.11.2004 р. № 485. Чисті активи товариства станом на звітну дату складають 2042,3 тис.грн., розмір статутного капіталу 2000,0 тис.грн.

На основі проведеного аналізу майнового стану, ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності та рентабельності діяльності ПрАТ “Обухівський Райагротехсервіс” можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2019 року дане Товариство має забезпеченність поточних активів власним капіталом є гарантією стійкості фінансового стану при нестійкій фінансовій політиці в державі. Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансовий стан. Не роблячи застережень при висловленні нашої думки, ми звертаємо увагу на наявність невизначеності, що може відобразитися на здатності Товариства продовжувати безперервну діяльність, внаслідок отримання збитку за результатами діяльності 2019 року.

 

 

 

 

Додаток № 3

Звіт

Наглядової Ради ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

Про результати діяльності за 2019 рік

 

Наглядова Рада в складі:

1. Годзенко В.В. - голова Спостережної Ради 

2. Гержан М.В.   - член Спостережної Ради

3. Щербак Н.Г.   - член Спостережної Ради

 

перевірили і проаналізували роботу виконавчого органу Товариства (директора). Всі фінансові і майнові операції за 2019 рік відображені в бухгалтерському обліку і звітності.

В попередніх звітних періодах концептуальною основою складання фінансової звітності товариства були Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ). Фінансова звітність Товариства складалась шляхом трансформації даних облікових записів здійснених у відповідності до П(С)БО з внесенням коригувань та проведення рекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. Вказані коригування в регістрах бухгалтерського обліку не відображалися. Починаючи зі звітності за 2019 рік Товариство обрало за концептуальну основу Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Така зміна застосовної концептуальної основи складання фінансової звітності не була розкрита у примітках до фінансової звітності.

Об’єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів.

Амортизація на основні засоби у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом, що не суперечить діючим нормативам обліку.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об’єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію.

Облік виробничих запасів ведеться по місцях зберігання та матеріально-відповідальних особах у відповідності з діючим порядком обліку, що відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси». На дату балансу запаси оцінені за первісною вартістю. Оцінка запасів під час їх вибуття проводиться за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), що не суперечить вимогам П(С)БО 9 «Запаси» та відповідає обліковій політиці підприємства.

Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості Товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

2. Розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів та зобов'язання

Станом на 31.12.2019 р. Товариство не має простроченої заборгованості по кредитах банку та нарахованих i несплачених відсотках за користування позиками банківських установ.

Відображені в ІІІ розділі пасиву балансу поточні зобов’язання відповідають критеріям визнання поточних зобов’язань відповідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства проводити інвентаризацію основних засобів, запасів та розрахунків. При проведенні інвентаризації, рекомендуємо звернути увагу на виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів що не використовуються, та виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання (зокрема,безнадійної заборгованості).

Висновок: перевіривши роботу виконавчого органу (директора) за 2019 рік, Наглядова Рада зробила висновок, що за даний період роботи, директор товариства вніс зміни в роботу підприємства. Наглядова Рада не має заперечень.

 

 

 

Додаток № 4

2. Звіт про фінансові результати
за ___рік_____ 2019 р.

  

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

323,4

311,6

 

Інші операційні доходи

2120

70,0

70,0

 

Інші доходи

2240

12,7

4,8

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

406,1

386,4

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(53,5)

(129,2)

 

Інші операційні витрати

2180

(481,0)

(508,2)

 

Інші витрати

2270

(255,2)

(174,9)

 

Разом витрати
(2050 + 2180 + 2270)

2285

(789,7)

(812,3)

 

Фінансовий результат до оподаткування
(2280 - 2285)

2290

(383,6)

(425,9)

 

Податок на прибуток

2300

(-)

(-)

 

Чистий прибуток (збиток)
(2290 - 2300)

2350

(383,6)

(425,9)