Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.10.2010
Дата публікації 19.10.2010 08:55:28
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство «Обухівський райагротехсервіс»
Юридична адреса* 08700, Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Будьоного, 35
Керівник* Ворона Олександр Іванович - Голова правління. Тел: 0447251543
E-mail* obuhiv@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. ВАТ «Обухівський Райагротехсервіс» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00904575, місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Будьонного, 35 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» листопада 2010 року о 12 годині за адресою: м. Обухів, вул. Будьонного, 35, актовий зал.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 11 год. по 11 год.50 хв. за місцем проведення зборів. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту правління про результати діяльності Товариства у 2009 році.
2. Затвердження висновку ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
4. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2009 році.
5. Про переведення акцій товариства з документарної форму в без документарну, визначення депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій, щодо яких прийнято рішення про переведення в бездокументарну форму, визначення зберігача, у якого емітентом будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, встановлення дати припинення ведення реєстру власників акцій.
6. Про визначення типу товариства згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідну зміну найменування товариства.
7. Про приведення статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження статуту в новій редакції.
8. Про приведення положення про загальні збори товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження положення в новій редакції;
9. Про приведення положення про наглядову раду товариства у відповідністі до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження положення в новій редакції;
10. Про приведення положення про правління товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження положення в новій редакції;
11. Про приведення положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження положення в новій редакції.
12. Про продаж майна товариства.
13. Про знесення будівель, належних товариству, а саме будівель літери С, С1, Є1 загальною площею 1271, 7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Обухів, вул. Будьонного, 35.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 520-98-40.

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Обухівський Райагротехсервіс» (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний
2009 р. попередній
2008 р.
Усього активів 18840,70 20754,10
Основні засоби 448,20 508,80
Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 0,00
Запаси 8145,90 10226,90
Сумарна дебіторська заборгованість 8871,20 8533,60
Грошові кошти та їх еквіваленти 147,10 149,00
Нерозподілений прибуток 381,60 154,10
Власний капітал 4446,50 4219,00
Статутний капітал 2000,00 2000,00
Довгострокові зобов'язання 0,00 0,00
Поточні зобов'язання 14394,20 16535,10
Чистий прибуток (збиток) 381,60 154,10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000000 800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,00 0,00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,00 0,00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано газеті «Відомості ДКЦПФР» № 192 (950) від 15.10.2010 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ворона Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.10.2010
(дата)