Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.03.2012
Дата публікації 27.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство «Обухівський райагротехсервіс»
Юридична адреса* 08700, Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Будьоного, 35
Керівник* Ворона Олександр Іванович - Голова правління. Тел: 0447251543
E-mail* obuhiv@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. ПАТ «Обухівський Райагротехсервіс» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00904575, місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Будьонного, 35, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2012 року о 12 годині за адресою: м. Обухів, вул. Будьонного, 35, актовий зал.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 11 год. по 11 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «16» березня 2012 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на «18» квітня 2012 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2010 та 2011 роки.
2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки.
4. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2010 та 2011 роки.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2010 та 2011 роках.
6. Про приведення статуту Товариства у відповідність до змін, що відбулися в чинному законодавстві України.
7. Про приведення положення про загальні збори товариства у відповідність до змін, що відбулися в чинному законодавстві України.
8. Про приведення положення про наглядову раду товариства у відповідністі до змін, що відбулися в чинному законодавстві України.
9. Про приведення положення про правління товариства у відповідність до змін, що відбулися в чинному законодавстві України.
10. Про приведення положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства у відповідність до змін, що відбулися в чинному законодавстві України.
11. Про продовження повноважень правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит з зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 2 , відповідальна особа - Лисенко Г.І. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 520-98-40.
Примітка: згідно з Законом України про акціонерні товариства, участь акціонерів в зборах є правом, а не обов’язком.

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника період
попередній
2009 р. звітний
2010р. звітний
2011 р.
Усього активів 18840,7 17406,9 14452,3
Основні засоби 448,2 386,9 337,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0 0,0
Запаси 8145,9 8036,7 7978,2
Сумарна дебіторська заборгованість 8871,2 7399,8 4565,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 147,1 40,0 34,7
Нерозподілений прибуток 381,6 249,5 76,5
Власний капітал 4446,5 4314,4 4141,4
Статутний капітал 2000,0 2000,0 2000,0
Довгострокові зобов'язання 0,0 0,0 0,0
Поточні зобов'язання 14394,2 13092,5 10310,9
Чистий прибуток (збиток) 381,6 249,5 76,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000,0 8000,0 8000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0 0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 6 7

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 56 (1309) від 23.03.2012 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ворона Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2012
(дата)