Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.03.2013
Дата публікації 25.03.2013 09:48:32
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство «Обухівський райагротехсервіс»
Юридична адреса* 08700, Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Будьоного, 35
Керівник* Ворона Олександр Іванович - Голова правління. Тел: 0447251543
E-mail* obuhiv@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. ПАТ «Обухівський Райагротехсервіс» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00904575, місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Будьонного, 35 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2013 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Обухів, вул. Будьонного, 35, актовий зал.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «19» березня 2013 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на «18» квітня 2013 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
Порядок денний:
1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2012 рік.
2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
6. Продаж майна (обладнання).

5. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит з зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Лисенко Галина Іванівна.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 044-520-98-40; 04572-5-12-73.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Обухівський Райагротехсервіс» (тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний
2012 р. попередній
2011 р.
Усього активів 13000,9 13273,2
Основні засоби 334,5 419,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7799,3 7978,2
Сумарна дебіторська заборгованість 4839,7 4841,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 27,4 34,7
Нерозподілений прибуток (збиток) 1167,5 1375,4
Власний капітал 5232,4 5440,3
Статутний капітал 2000,0 2000,0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 6907,5 6958,2
Чистий прибуток (збиток) (207,9) (172,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000,0 8000,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 7

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано газеті «Відомості НКЦПФР» № 53 від 19.03.2013 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ворона Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2013
(дата)