Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 11.03.2016 13:43:50
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
Юридична адреса* Київська обл., м. Обухів, вул. Будьонного, 35
Керівник* Ворона Олександр Іванович - Голова правління. Тел: 0457251273
E-mail* Tsimbalenko@goldmandarin.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

 

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів. ПАТ «Обухівський Райагротехсервіс» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00904575, місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Будьонного, 35 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «21» квітня 2016 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Обухів, вул. Будьонного, 35, актовий зал.

 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

 

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24-00 «15» квітня 2016 року.

 

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

Порядок денний:

  1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів.
  2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2015 рік.
  3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
  4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік.
  5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
  6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит з зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Лисенко Галина Іванівна.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 044-520-98-40; 04572-5-12-73.

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Обухівський Райагротехсервіс» (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2015 р.

Попередній 2014 р.

Усього активів

13559,0

13777,5

Основні засоби

151,1

197,1

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

7302,4

7438,2

Сумарна дебіторська заборгованість

4513,8

4550,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

40,3

28,5

Нерозподілений прибуток (збиток)

(727,4)

(470,3)

Власний капітал

337,5

3594,6

Статутний капітал

2000,0

2000,0

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

10221,5

10182,9

Чистий прибуток (збиток)

(257,1)

(129,5)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8000,0

 

8000,0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано газеті «Відомості НКЦПФР» № 48 від 12.03.2016 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                                                   О.І.Ворона

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ворона Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2016
(дата)