Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2017
Дата публікації 16.03.2017 00:38:51
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
Юридична адреса* Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 35
Керівник* Ворона Олександр Іванович - Голова правління. Тел: 0457251273
E-mail* Tsimbalenko@goldmandarin.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00904575,

місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Трипільська, 35

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться «19» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин

за адресою: м. Обухів, вул. Трипільська, 35, актовий зал.

Порядок денний (проект):

 

 1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів.
 2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2016 рік.
 3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
 7. Про зміну типу Товариства згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та відповідну зміну найменування Товариства.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства та у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві.
 9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства та затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства.
 10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства та у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві.
 11. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства та затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства.
 12. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства.
 13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2016 р.

Попередній 2015 р.

Усього активів  

13305,2

13559

Основні засоби  

136,7

151,1

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

7167,7

7302,4

Сумарна дебіторська заборгованість  

4384,4

4513,8

Грошові кошти та їх еквіваленти 

77,9

40,3

Нерозподілений прибуток (збиток)

(983,4)

(727,4)

Власний капітал 

3081,5

3337,5

Статутний капітал 

2000,0

2000,0

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

10223,7

10221,5

Чистий прибуток (збиток) 

(256,0)

(257,1)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

8000

8000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

6

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10 год. 00 хв. по 10 год. 50 хв. за місцем проведення зборів.

Згідно з рішенням наглядової ради Товариства перелік акціонерів для повідомлення про загальні збори акціонерів складається на «13» березня 2017 року, для участі в загальних зборах акціонерів – на 24-00 «12» квітня 2017 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів надіславши на адресу Товариства письмовий запит із зазначенням ім’я, прізвища і по-батькові, паспортних даних акціонера, найменування питання порядку денного, стосовно якого акціонер бажає отримати для ознайомлення матеріали, зручні для акціонера дати ознайомлення з матеріалами, контактні дані акціонера. Ознайомлення відбувається в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кімнаті № 02, відповідальна особа – Лисенко Галина Іванівна.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 044-520-98-40; 04572-5-12-73.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00904575.smida.gov.ua.

 

Наглядова рада

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» на

«19» квітня 2017 року:

 

 1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Ворону О.І., Секретарем зборів Годзенка В.В., Лічильну комісію у наступному складі: Лисенко Г.І., Цимбаленко О.О, Гержан М.В., затвердити регламент зборів – виступ до 5 хвилин, обговорення – до 3 хвилин.

 

 1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу правління Товариства задовільною та затвердити річний звіт правління за 2016 рік.

 

 1. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік.

 

 1. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

 

 1. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

 

 1. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році та направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів.

 

 1. Про зміну типу Товариства згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та відповідну зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Визначити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» – приватне акціонерне товариство, та змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» на наступне:

Повне найменування Товариства:

українською мовою – «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»;

російською мовою – «ЧАСТНОЕ акционерное общество «Обуховский райагротехсервИс»;

англійською мовою – «PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «OBUKHIVSKIY RAYAGROTECHSERVICE».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – «ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС»;

російською мовою – «ЧАО «ОБУХОВСКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВИС»;

англійською мовою – «PrJSC «OBUKHIVSKIY RAYAGROTECHSERVICE».

 

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства та у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

Уповноважити Голову зборів Ворону О.І. підписати нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

Зобов’язати Голову правління Товариства забезпечити державну реєстрацію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС» в новій редакції.

 

 1. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства та затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

 

 1. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства та у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

 

 1. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства та затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

 

 1. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС».

 

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

 1. Годзенко В.В. – голова НАГЛЯДОВОЇ РАДИ;
 2. Гержан М.В. – заступник голови НАГЛЯДОВОЇ РАДИ;
 3. Щербак Н.Г. – член НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ворона Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2017
(дата)