Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Ворона Олександр Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Обухівський райагротехсервіс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08700 м.Обухів Трипільська, б.35
4. Код за ЄДРПОУ 00904575
5. Міжміський код та телефон, факс (04572) 5-12-73 5-12-73
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00904575.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2018 припинено повноваження Голова правління Ворона Олександр Іванович СО 183062
24.06.1999 Дарницький РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 25/04/2018 від 25.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження Голови правління Ворони Олександра Івановича (паспорт СО № 183062, виданий 24.06.1999 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 01.04.2008р.
25.04.2018 припинено повноваження Член правління Ткаченко Андрій Вікторович СК 315696
01.10.1993 Броварський МВ ГУ МВС України в Київській обл.
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 25/04/2018 від 25.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження Члена правління Ткаченка Андрія Вікторовича (паспорт СК № 315696, виданий 01.10.1993 р., Броварським МВ ГУ МВС України в Київській обл.). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 01.04.2008р.
25.04.2018 припинено повноваження Член правлiння Лисенко Галина Iванiвна СМ 283146
28.09.2000 Обухівський РВ ГУ МВС України в Київській обл.
0.03679
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 25/04/2018 від 25.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) припинено повноваження Члена правління Лисенко Галини Іванівни (паспорт СМ № 283146, виданий 28.09.2000 р., Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл.). Розмір пакета акцій, яким володіє особа в статутному капіталі Товариства - 0,03679 %. На посадi перебувала з 15.06.2001р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2018 обрано Директор Ворона Олександр Іванович СО 183062
24.06.1999 Дарницький РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 25/04/2018 від 25.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноосібний (Директор) обрано директором Товариства строком на 5 років Ворону Олександра Івановича (паспорт СО № 183062, виданий 24.06.1999 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС".