Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Ворона Олександр Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Обухівський райагротехсервіс"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08700 м.Обухів Будьоного, б.35
4. Код за ЄДРПОУ 00904575
5. Міжміський код та телефон, факс (04572) 5-12-73 5-12-73
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00904575.smida.gov.ua в мережі Інтернет 22.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2015 обрано Член наглядової ради Щербатюк Надія Гаврилівна СМ 918855
26.10.1998 Обухівський РВГУ МВС України у Київській області
0
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 21 квітня 2015 року протокол №21/04/2015 обрано членом наглядової Щербатюк Надію Гаврилівну (паспорт СМ 918855 виданий 26.10.1998 Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останніх п'яти років перебуває на пенсії. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
21.04.2015 припинено повноваження Голова наглядової ради Годзенко В'ячеслав Віталійович МЕ 09056
26.06.2002 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
1e-05
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 21 квітня 2015 року протокол №21/04/2015 припинено повноваження голови наглядової ради Годзенка В'ячеслава Віталійовича (паспорт МЕ 09056 виданий 26.06.2002 Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Розмір пакету акцій Товариства, яким володіє посадова особа, становить 1 шт., що складає 0,000013% від загального розміру статутного капіталу. Перебував на посаді з 05.04.2007. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
21.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Гержан Микола Васильович СК 413717
03.01.1997 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
0.025
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 21 квітня 2015 року протокол №21/04/2015 припинено повноваження члена наглядової ради Гержана Миколи Васильовича (паспорт СК 413717 виданий 03.01.1997Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Розмір пакету акцій Товариства, яким володіє посадова особа, становить 2000 шт., що складає 0,025% від загального розміру статутного капіталу. Перебував на посаді з 05.04.2007. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
21.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Щербатюк Надія Гаврилівна СМ 918855
26.10.1998 Обухівський РВГУ МВС України у Київській області
0
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 21 квітня 2015 року протокол №21/04/2015 припинено повноваження члена наглядової ради Щербатюк Надії Гаврилівни (паспорт СМ 918855 виданий 26.10.1998 Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посаді з 05.04.2007. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
21.04.2015 обрано Голова наглядової ради Годзенко В'ячеслав Віталійович МЕ 09056
26.06.2002 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
1e-05
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 21 квітня 2015 року протокол №21/04/2015 обрано членом наглядової Годзенка В'ячеслава Віталійовича (паспорт МЕ 09056 виданий 26.06.2002 Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Відповідно до рішення наглядової ради Годзенка В'ячеслава Віталійовича було обрано головою наглядової ради (протокол № 21/04/2015 від 21.04.2015р.). Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Розмір пакету акцій Товариства, яким володіє посадова особа, становить 1 шт., що складає 0,000013% від загального розміру статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років займав посади: інженер-енергетик ПАТ "Обухівський Райагротехсервіс". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
21.04.2015 обрано Член наглядової ради Гержан Микола Васильович СК 413717
03.01.1997 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
0.025
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 21 квітня 2015 року протокол №21/04/2015 обрано членом наглядової Гержана Миколу Васильовича (паспорт СК 413717 виданий 03.01.1997 Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Розмір пакету акцій Товариства, яким володіє посадова особа, становить 2000 шт., що складає 0,025% від загального розміру статутного капіталу. Протягом останніх п'яти років займав посади: водій у ТОВ "Золотой Мандарин Квадра". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.