Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Ворона Олександр Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Обухівський райагротехсервіс"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08700 м.Обухів Трипільська, б.35
4. Код за ЄДРПОУ 00904575
5. Міжміський код та телефон, факс (04572) 5-12-73 5-12-73
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00904575.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Годзенко Вячеслав Віталійович МЕ 095056
26.06.2002 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Голови наглядової ради Годзенка В'ячеслава Віталійовича (паспорт МЕ 095056 виданий 26.06.2002р. Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 0,000012 %. На посадi перебував з 21.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
19.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Гержан Микола Васильович СК 413717
03.01.1997 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
0.025
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Члена наглядової ради Гержана Миколи Васильовича ( паспорт СК 413717 виданий 03.01.1997р. Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 0,025 %. На посадi перебував з 21.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
19.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Щербак Надія Гаврилівна СМ 918855
26.10.1998 Обухівський РВГУ МВС України у Київській області
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Члена наглядової ради Щербак Надії Гаврилівни (паспорт СМ 918855 виданий 26.10.1998р. Обухівським РВГУ МВС України у Київській області). Посадова особа акціями товариства не володіє. На посадi перебувала з 21.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
19.04.2017 обрано Голова наглядової ради Годзенко Вячеслав Віталійович МЕ 095056
26.06.2002 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл
1e-05
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Годзенка В'ячеслава Віталійовича (паспорт МЕ 09056 виданий 26.06.2002р. Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Рішеням засідання наглядової ради від 19.04.2017 р. Годзенка В'ячеслава Віталійовича обрано Головою наглядової ради. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 0,000012 %. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: інженер-енергетик ПАТ "Обухівський Райагротехсервіс", головний енергетик ТОВ "АЕРОБЕТОН-32", Голова наглядової ради ПАТ "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
19.04.2017 обрано Член наглядової ради Гержан Микола Васильович СК 413717
03.01.1997 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
0.025
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Гержана Миколу Васильовича (паспорт СК 413717 виданий 03.01.1997р. Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 0,025 %. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водій у ТОВ "Золотой Мандарин Квадра", Член наглядової ради ПАТ "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
19.04.2017 обрано Член наглядової ради Щербак Надія Гаврилівна СМ 918855
26.10.1998 Обухівський РВГУ МВС України у Київській області
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Щербак Надію Гаврилівну (паспорт СМ 918855 виданий 26.10.1998р. Обухівським РВГУ МВС України у Київській області). Посадова особа акціями товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: Член наглядової ради ПАТ "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
19.04.2017 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Бузмакова Наталія Василівна СМ 408898
24.12.2001 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
0.025
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства припинено повноваження Голови ревізійної комісії Бузмакової Наталії Василівни ( паспорт СМ 408898 виданий 24.12.2001 р. Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 0,025 %. На посадi перебувала з 05.04.2007р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
19.04.2017 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Бузмакова Наталія Василівна СМ 408898
24.12.2001 Обухівський РВГУ МВС України в Київській обл.
0.025
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Бузмакову Наталію Василівну ( паспорт СМ 408898 виданий 24.12.2001 р. Обухівським РВГУ МВС України в Київській обл.). Рішення засідання Ревізійної комісії від 19.04.2017 р. Бузмакову Наталію Василівну обрано Головою ревізійної комісії. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 0,025 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: економіст у ТОВ "Золотой Мандарин Квадра", Голова ревізійної комісії ПАТ "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
19.04.2017 обрано Член ревізійної комісії Аладьіна Юлія Олексіївна СО 389599
08.06.2000 Дарницький РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Аладьіну Юлію Олексіївну (паспорт СО 389599 виданий 08.06.2000 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві). Посадова особа акціями товариства не володіє. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРА"
19.04.2017 обрано Член ревізійної комісії Орленко Людмила Миколаївна СО 016692
23.02.1999 Харківський РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Орленко Людмилу Миколаївну (паспорт СО 016692 виданий 23.02.1999 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Посадова особа акціями товариства не володіє. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН"