Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Ворона Олександр Іванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Обухівський райагротехсервіс"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08700 м.Обухів Трипільська, б.35
4. Код за ЄДРПОУ 00904575
5. Міжміський код та телефон, факс (04572) 5-12-73 5-12-73
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00904575.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 05.05.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів, які відбулись 19.04.2017 р., було прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС" (скорочене найменування -ПрАТ "ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС").
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн: 05 травня 2017 року